In verband met faillissement kan er niet worden besteld en zullen eerder bestelde goederen niet geleverd worden. Voor meer informatie kunt u terecht op deze pagina.

Due to bankruptcy it is no longer possible to place new orders and previously ordered goods will not be delivered. For more information, please proceed to this page.


PRIVACY STATEMENT

Justathlete hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Justathlete houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jouw uitdrukkelijke toestemming vragen indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de dloeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Meewerken aan de rechten omtrent jouw persoonsgegevens en wij je ook zullen wijzen op deze verschillende rechten.

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de wetgeving mag Justathlete alleen persoonsgegevens verwerken indien daar een wettelijke grondslag voor is. Justathlete hanteert de onderstaande rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken jouw gegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de koopovereenkomst tussen jou en Justathlete;
 • Omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Met jouw toestemming;
 • Omdat wij (of en derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Justathlete verwerkt jouw persoonsgegevens onder andere ten behoeve van de volgende doeleinden:

(Verbetering) Dienstverlening
Justathlete streeft naar de beste mogelijke dienstverlening. Om te checken of deze missie is geslaagd, verwerken en gebruiken we je gegevens. Met behulp van je persoonsgegevens kunnen we contact met je opnemen, je zo goed mogelijk van informatie voorzien en eventueel benaderen voor een klant- en/of marktonderzoek. Daarnaast verzamelen we ook klantgedrag om content te maken die bij jouw wensen past. Zo analyseren wij het klikgedrag op onze website en van onze nieuwsbrief, kijken we waar bezoekers op inzoomen en welke artikelen het meest worden gelezen.

Account
In je ‘Mijn-Justathlete-account’ staan jouw persoonlijke gegevens, zoals naam, aflever- en factuuradres, geboortedatum en telefoonnummer. Handig, dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen zodat we je sneller kunnen helpen in het geval je vragen hebt.

Nieuwsbrief en mailing
Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van Justathlete. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd, soms niet. Ontvang je liever geen nieuwsbrief meer? Met behulp van de uitschrijfbutton onderaan iedere Justathlete e-mail kun je je uitschrijven.

Reviews
Je kunt andere klanten helpen met het schrijven van een review. Door je ervaringen te delen, geef je anderen een nóg beter beeld van een product of dienst. We houden bij welke reviews je schrijft en voegen deze toe aan je 'Mijn Justathlete-account'.

Advertenties
Voor Justathlete campagnes verwerken wij onder andere je IP-adres, cookie-ID, social-ID en/of surfgedrag. Dit doen wij zodat wij op de beste plek de meest relevante advertentie voor jou kunnen laten zien.

Daarnaast maken wij ook gebruik van de mogelijkheid om aangepaste doelgroepen via social media platforms te bereiken, ook wel targeting genoemd. Dit doen wij bijvoorbeeld via Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond welke interessant voor jou kunnen zijn. Hiervoor geven wij echter geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wilt dat er via deze platforms advertenties worden getoond kun je je bij de platforms afmelden. Hoe je dat doet lees je op de betreffende pagina’s van de verschillende platforms.

Let op: het kan zijn dat je na je afmelding nog steeds Justathlete advertenties te zien krijgt. Dit zal zo zijn wanneer je in een algemene doelgroep valt waar wij onze advertenties op richten.

Acties
Wanneer je meedoet aan een actie en een prijs hebt gewonnen willen wij je dit natuurlijk zo snel mogelijk laten weten! Vandaar dat we je vragen om je naam en e-mailadres achter te laten wanneer je deelneemt aan een actie / prijsvraag van Justathlete.

Werving
We vinden het ontzettend leuk dat je interesse hebt in een baan bij Justathlete. We nemen graag zo snel mogelijk persoonlijk contact met je op over je sollicitatie. Zo bellen we je als er iets onduidelijk is of sturen we je een e-mail met een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Reageer je op een vacature dan verwerken wij persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Fraudepreventie
Niet iedereen op het internet is te vertrouwen, dus soms moeten wij klantgegevens gebruiken om fraudegevallen te onderzoeken. Het kan hierbij ook voorkomen dat wij deze gegevens moeten doorgeven aan overheidsinstanties.

Voor alle bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Betaalgegevens
 • Geslacht

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Justathlete beoogd via deze internetsite geen bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid of strafrechtelijke gegevens. In gevallen waarin Justathlete dergelijke gegevens wel zal verzamelen, zal vooraf toestemming gevraagd worden.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de totstandkoming en/of nakoming van de overeenkomst tussen jou en Justathlete. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien dit wettelijk verplicht is, toegestaan is of u ons hier toestemming voor geeft.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Justathlete kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

DATALEKKEN

Justathlete stelt alles in werking om datalekken te voorkomen. Voor onverhoopte situaties waarin zich een datalek voordoet, heeft Justathlete een protocol ‘Meldplicht Datalekken’ opgesteld dat zij consequent handhaaft.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de hiervoor genoemde verzoeken.

CORRECTHEID VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Door het meedelen van je persoonsgegevens aan Justathlete garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Justathlete kan je bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

CONTACTGEGEVENS

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen.

Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, nog vragen hebt omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Justathlete
Rostockweg 5
9723 HG Groningen
M: [email protected]
T: +31 (0)85 902 01 65

Wil je meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

INTERNETSITES VAN DERDEN

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor om ons privacy statement aan te passen. Het verdient de aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Justathlete EN PERSOONSGEGEVENS

Justathlete neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij aangegrepen om ons programma voor databescherming en dataveiligheid opnieuw in te richten. De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in opleidingen van medewerkers en in het inrichten van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.

INTEGRATIE VAN DE TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

BETALING VIA KLARNA

Om u de betaalmethodes van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van u aan Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer u kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of u gebruikt kunt maken van de betaalmethodes. De persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van uw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Laatste update: Amstelveen, 22 mei 2018